SK / ENG

 


Tím tvoria ľudia s dlhoročnými skúsenosťami:

v oblasti finančných služieb, operatívy riadenia

   vozových parkov ako aj nákupu 

v oblasti  komunikácie a prípravy riešení pre medzinárodné 

   ako aj lokálne spoločnosti

v oblasti budovania dodávateľskej siete (Chain management)

v oblasti poskytovania optimálneho riešenia a konzultácií 

   klientom ako efektívne a ekonomicky nastaviť a riadiť 

   náklady spojené s prevádzkou ich vozového parku


SYM, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovakia Kontakt | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Voľné miesta

Kto sme – o nás


Spoločnosť SYM, s.r.o. vznikla za účelom poskytnúť klientovi služby:

zorientovať sa v problematike riadenia vozového parku 

   a vytvoriť taký jeho model, ktorý mu zabezpečí 

   najefektívnejšie a najekonomickejšie využívanie svojich 

   vozidiel s pohľadu riadenia celkových nákladov ako aj 

   dodržiavania prípadných benefitov vyplývajúcich 

   z interných smerníc

zabezpečiť riadenie vozového parku s využitím 

   profesionálnych znalosti o vozidlách, financovaní, poistení, 

   právnych a daňových záležitostiach s prihliadnutím na 

   potreby klienta

pri rozhodovaní v kľúčových otázkach týkajúcich sa 

   nastavení interných procesov riadenia vozového parku 

   ako aj pri výbere vhodného partnera v prípade outsourcingu 

   správy vozového parku